Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Sandra Maslauskienė

Mokykla

 

MOKYKLOS VIZIJA
         Jauki, saugi, sveika, patraukli, atvira naujovėms ir visuomenei, formuojanti teigiamą požiūrį į neįgaliuosius mokykla, suteikianti galimybes asmenybei atsiskleisti ir puoselėti savo gebėjimus bei sėkmingai integruotis į visuomenę. 


MOKYKLOS MISIJA
Teikti  individualizuotą ugdymą regiono sutrikusio intelekto vaikams, tenkinti ugdytinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, skleisti gerąją darbo patirtį dirbantiems su specialiųjų poreikių asmenimis.

VERTYBĖS
 Saugumas,tolerancija, teisingumas, geranoriškumas, demokratiškumas. 

Muzika ir žodžiai 
Irenos Mitalienės

MOKYKLOS DAINA

           Kur eisim, kur bebūsim,
          Užaugę dideli,
          Mokyklą prisiminsim,
          Išvedusią tolyn.
                                            Mokykla mūs mieloji,
                                            Mokykla mūs graži.
                                            Tolyn vingiuoja kelias,
                                            Išeinam mes jauni.
         Gyveniman išeisim
         Keliu plačiu plačiu.
         Ir daug, vai daug atskleisim
         Giliausių paslapčių.
                                            Mokykla mūs mieloji,
                                            Mokykla mūs graži.
                                            Tolyn vingiuoja kelias,
                   Išeinam mes jauni.  


MOKYKLOS ISTORIJA
 
1938 metais Maironio vardo pradinėje mokykloje atidaroma klasė vaikams su proto negalia.
1964 metais mokyklos direktorius Pranas Lazdauskas padeda pamatinį akmenį Raseinių specialiosios mokyklos pastatams.
1966 metų lapkričio mėnesį naujosiose patalpose prasideda pamokos.
1974 metais mokyklai vadovauja direktorius Bronius Tūbelis. Didelis dėmesys kreipiamas į ugdymo proceso kokybę, plečiama darbinio mokymo bazė. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams įsigyti siuvėjo, batsiuvio, dažytojo – tinkuotojo, staliaus, daržininko specialybes,  o praktiką atlikti - Raseinių įmonėse ir įstaigose.
1981-1992 metais mokyklai vadovauja direktorius Zigmas Butkus. Pradedama popamokinio darbo reforma, nukreipta į darbinio ugdymo optimizavimą, siekiant, kad ugdytiniai susiformuotų tvirtus darbinius įgūdžius ir lengviau integruotųsi į visuomenę. Įvairius remonto darbus – kieto ir minkšto inventoriaus taisymo, patalpų ir mokyklos aplinkos tvarkymo – vykdo mokyklos mokiniai, padedami pedagogų.
1992 metai. Tai labai sudėtingas laikotarpis su gausybe permainų. Sunkus, bet įdomus. Šiuo laikotarpiu mokyklai pradeda vadovauti direktorė Angelė Linartienė. Pirmieji Lietuvos Nepriklausomybės žingsniai. Kuriama Tautinės mokyklos koncepcija. Vykdoma švietimo reforma. Atsiranda ilgai lauktas Specialiojo ugdymo įstatymas, įnešęs daug naujovių organizuojant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Atkreiptas dėmesys į vaikus, turinčius vidutinę, žymią ir labai žymią proto negalią.
1997 metais mokykloje atidaroma pirma lavinamoji klasė. Rekonstruojamos pirmojo aukšto patalpos. Jos pritaikomos vaikams, turintiems kompleksinę negalią. Šios patalpos sutvarkytos rėmėjų dėka.
1999 metais pasikeičia mokyklos steigėjas. Iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos mokykla pereina į Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumą.
2005 metais pakeistas mokyklos pavadinimas į Raseinių specialioji mokykla.
2010 m. liepos 1 d. vėl keičiasi mokyklos steigėjas. Iš Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumo mokykla pereina Raseinių rajono savivaldybės žinion.
Raseinių specialioji mokykla 2016 metais atšventė 50-ąjį gimtadienį, toliau puoselėdama mokyklos tradicijas, diegdama mokiniams tautos ir krašto tradicijas, papročius, kultūrą bei vertybes, atsiliepdama į dabarties aktualijas, telkdama mokyklos bendruomenę spręsti šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus.

Vykdomos programos:
* pradinio ugdymo individualizuotos programos;
* pagrindinio ugdymo individualizuotos programos;
* socialinių įgūdžių ugdymo programos
* neformaliojo švietimo programos;
* popamokinio ugdymo programa Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui".

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICINIAI RENGINIAI IR VYKDOMI PROJEKTAI 

Visi mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja kuriant mokyklos viziją. 
Mokyklos bendruomenės pasididžiavimas mokykla pasireiškia per mokinių dalyvavimą įvairiuose renginiuose, mokytojų projektų kūrimą, gerosios darbo patirties pasidalijimu seminaruose ir konferencijose. 
Tradiciniai renginiai:
Mokslo ir žinių diena
Sporto šventė
Tarptautinė mokytojų diena
Mokyklos gimtadienis
Atvirų durų diena
Kalėdinė popietė
Senųjų metų palydos
Akcija „Darom“
Šeimos šventė
Mokslo metams pasibaigus
Bendruomenės narių jubiliejai.

Projektai:
                      „Lietuva – Tėvynė mano“
                      „Ištiesk gerumui ranką"
                  Technologijų ir meno projektas Judėk, krutėk ir draugui padėk"
                      Vaikų vasaros užimtumo projektas